NJESIA E MBIKEQYRJES SE LOJRAVE TE FATIT

 

 1. Mbikëqyr dhe kontrollon veprimtarinë e subjekteve, që organizojnë lojëra fati, në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, në përputhje me legjislacionin për këtë veprimtari dhe aktet nënligjore në fuqi;  
 2. Vendos masën e gjobës në rastet kur vëren shkelje të dispozitave të  këtij ligji;   
 3. Kontrollon dhe verifikon nëse mjetet e lojërave të fatit janë të çertifikuara nga trupa të akredituar, në përputhje me rregullat e përcaktuara në këtë ligj. Çertifikon pajisjet e basteve, sipas specifikimeve teknike, të përcaktuara me udhëzim të Ministrit të Financave;
 4. Mbikëqyr dhe kontrollon subjektet e pajisura me autorizim nga Ministri i Financave, për luajtjen e lojërave promocionale të fatit; 
 5. Mban regjistrin për subjektet, që ushtrojnë këtë veprimtari dhe të sallave të hapura prej tyre, në të gjithë territorin e vendit, për numrin e automatevepajisjeve për çdo sallë loje dhe karakteristikat specifike të tyre, numrin e punonjësve dhe kualifikimin përkatës të tyre, numrin e biletave të lotarisë kombëtare të hedhura në treg dhe ato të shitura, numrin e shorteve të hedhura nga organizatori i lotarisë kombëtare dhe organizatorët e bingos televizive;  
 6. Kontrollon dhe verifikon të ardhurat dhe fitimin e subjekteve të liçencuara në lojërat e fatit, si dhe shlyerjen e detyrimeve tatimore prej tyre, të rakorduara në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve dhe degët e saj në rrethe.
 7. Njofton Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve për të gjitha të dhënat, që kanë lidhje me tatim-taksat.
 8. Inspektorët e NJMLF-së vendosin gjobë, bllokojnë veprimtarinë dhe sekuestrojnë pajisjet e lojërave të fatit, kur një person fizik apo juridik e zhvillon veprimtarinë në fushën e lojërave të fatit në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji ose pa liçencën përkatëse, të lëshuar nga autoriteti i autorizuar për dhënien e saj.

 

Lajme

 • Njesia e Mbikeqyrjes se Lojrave te Fatit njofton

  Për Fillimin e ecurisë disiplinore për punonjësit Jani Berukas, Gjergj Boduri dhe Kledian Merxhani 

  • Në zbatim të pikës 2.ç, të nenit 57, nenit 59 të ligjit nr. 152/2013 “ Për nëpunësin civil”, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 115, datë 05.03.2014 “ Për përcaktimin e procedurës disiplinore dhe të rregullave për krijimin, përbërjen e vendimmarrjen në komisionin disiplinor në shërbimin civil”, Udhëzimit nr.1, datë 02.04.2014 “Për elementët kryesore proceduriale dhe materiale të ecurisë dhe shqyrtimit të shkëljeve disiplinore”, ju njoftojmë se:
  • Në datën 22.05.2015, ora 10.00 do të zhvillohet mbledhja e Komisionit Disiplinor pranë zyrave të Njësisë së Mbikqyrjes së Lojrave të Fatit,  për fillimin e ecurisë disiplinore për shkeljen disiplinore “Braktisja e punës ose mungesa e pajustifikuar dhe e vijueshme për 7 ditë pune ose më shumë, kur mungesa ka sjellë pasoja shumë të rënda në përmbushjen e detyrave të institucionit”, parashikuar në pikën 2.ç, të nenit 57, të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”.
  • Për sa më sipër, po ju vënë më dijeni se:
  • Keni të drejtën për paraqitjen e provave, thirrjen e dëshmitarëve ligjor,

   

     -  të drejtën për tu dëgjuar , vetë apo me përfaqësues ligjor

     -  të drejtën për të paraqitur dëshmitar

     -  të drejtën për t’u paraqitur me përfaqësues të sindikatës ku bën pjesë (nëse nuk bën pjesë në sindikatë me përfaqësuesin më të vjetër të institucionit).

   

Monday the 5th. Adresa: Ministria e Financës, Blv Dëshmorët e Kombit Nr 3 E-mail: sekretaria@njmlf.gov.al; web: www.njmlf.gov.al E-mail: sekretaria@njmlf.gov.al; Web: www.njmlf.gov.al
Joomla 2.5 template by 888Poker